ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
DL@ UCZNIA >>> PRACA W SZKOLE W REŻIMIE SANITARNYM (25.05 – 7.06.2020)

PRACA W SZKOLE W REŻIMIE SANITARNYM (25.05 – 7.06.2020)

Drukuj

Praca w szkole w reżimie sanitarnym (25.05 – 7.06.2020)

<<< plik pdf>>> lub kliknij więcej

 

1. W szkole prowadzone są:

a) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w godz. 7.30-11.30

b) obiad w godz. 11.30 – 11.50

c) zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. 11.50 – 16.00

2. Do szkoły mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły i uczniowie.

3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia deklarację uczęszczania do szkoły i dostarcza ją w terminie do 21 maja do godziny 15.00. W przypadku przesłania skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji, oryginał dostarcza pierwszego dnia przyjścia dziecka do szkoły.

4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko na zajęcia w godz. 7.30-8.30:

a) rodzice wchodzą do szkoły głównym wejściem i czekają w przedsionku szkoły na pracownika szkoły, który po zmierzeniu uczniowi temperatury, odprowadza go do szatni, a następnie do nauczyciela sprawującego opiekę. Rodzic/opiekun zabiera maseczkę dziecka ze sobą,

b) jeżeli pomiar temperatury ucznia wskazuje wartość powyżej 37,2oC, wówczas nie zostaje on przyjęty do szkoły.

5. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły wchodzi wejściem głównym do przedsionka i podaje woźnej imię i nazwisko dziecka, a następnie czeka na przyprowadzenie ucznia.

6. Podczas przyprowadzania i odbierania uczniów należy przestrzegać środków ostrożności – osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

7. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły oraz zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy informacji o stanie zdrowia ucznia.

8. W zakresie prowadzonych zajęć nie obowiązuje dotychczasowy podział na klasy. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej sali. Uczeń posiada własne przybory do pisania i rysowania. Zajęcia w grupach będą prowadzone przez nauczycieli świetlicy, pedagoga i psychologa. Nauczyciele uczący w klasach I-III nadal będą prowadzili nauczanie zdalne w formach i metodach stosowanych do tej pory.

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są:

a) do zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły,

b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów i zabawek do szkoły,

c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.