ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
DL@ UCZNIA >>> Procedury obowiązujące podczas konsultacji

Procedury obowiązujące podczas konsultacji

Drukuj

Procedury obowiązujące podczas konsultacji przedmiotowych dla uczniów

1. Od 1 czerwca 2020r w szkole będą prowadzone konsultacje nauczycieli dla uczniów klasy V i VI.

2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia deklarację uczęszczania dziecka na konsultacje i dostarcza ją do 28 maja do godz. 15.00. W przypadku przesłania skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji, oryginał dostarcza pierwszego dnia przyjścia dziecka do szkoły.

3. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie bez objawów chorobowych (temperatura powyżej 37,2o C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku lub węchu i inne nietypowe).

 

4. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach grupowych zgodnie z umieszczonym na stronie szkoły harmonogramem.

5. Konsultacje odbywają się w grupach:

a) klasa V:

  • grupa 1 - uczniowie od nr 1 do 12,
  • grupa 2 –uczniowie od nr 13 do 24 według dziennika,

b) klasa VI:

  • grupa 1 - uczniowie od nr 1 do 9,
  • grupa 2 –uczniowie od nr 10 do 18 według dziennika.

6. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach (z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego):

  • klasa V, grupa 1 – sala 206, grupa 2 – sala 208
  • klasa VI, grupa 1 – sala 216, grupa 2 – sala 217

7. Konsultacje z informatyki obywają się w sali 144, a z wychowania fizycznego w wyznaczonych salach gimnastycznych.

8. Uczniowie korzystają tylko z szatni sportowych przydzielonych przez nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy sobą. W jednej szatni może przebywać maksymalnie 6 osób.

9. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i czekają w przedsionku na pracownika szkoły, który po zmierzeniu temperatury pozwoli na wejście do szkoły:

a) jeżeli pomiar temperatury ucznia wskazuje wartość powyżej 37,2oC, wówczas nie zostaje on przyjęty do szkoły,

b) uczniowie klasy V przychodzą na konsultacje w godzinach 10.15 – 10.30,

c) uczniowie klasy VI przychodzą na konsultacje w godzinach 11.30-11.45,

d) podczas oczekiwania na zmierzenie temperatury uczniowie muszą przestrzegać środków ostrożności: utrzymują między sobą dystans 2 m oraz osłaniają nos i usta, po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

10. Po wejściu do szkoły i zdezynfekowaniu rąk uczniowie udają się od razu do wyznaczonej sali na konsultacje. Uczniowie wchodzą na II piętro przez wyznaczoną klatkę schodową. Uczniowie klasy V i VI nie mogą wchodzić na I piętro.

11. Podczas konsultacji odległości pomiędzy stanowiskami do nauki poszczególnych uczniów muszą wynosić min. 1,5 m. Uczniowie korzystają tylko z własnego zestawu podręczników i przyborów, nie mogą ich pożyczać od innych uczniów.

12. Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, nie podawali ręki na powitanie, zachowywali dystans oraz unikali dotykania oczu, nosa i ust.

13. Co najmniej raz na godzinę sala powinna zostać przewietrzona, w tym czasie uczniowie wychodzą na korytarz bezpośrednio przy sali, utrzymując dystans 2 m między osobami.

14. Bezpośrednio po zakończeniu konsultacji uczniowie wychodzą przez wyznaczoną klatkę schodową do głównego wejścia.

15. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w takich grupach, jak mają konsultacje. Każda grupa może przychodzić do biblioteki w wyznaczonym dniu i godzinach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczycieli bibliotekarzy.

16. Konsultacje indywidualne dla uczniów odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

17. Podczas konsultacji nie będą wydawane obiady dla uczniów klasy V i VI.

18. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły oraz zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy informacji o stanie zdrowia ucznia.