ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
DOKUMENTY SZKOLNE

Deklaracja dostępności

Drukuj

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej naszej szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2001.03.02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.08.31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Zdarzają się sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
  • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
  • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, pliki PDF, DOC itp. – redaktor starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia:

  • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z użyciem narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Zespółu Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku spełnia wymagania w 95,22%. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Krzysztof Klem, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 661-51-34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne. Wejście główne umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Kancelaria znajduje się na półpiętrze na parterze, naprzeciw wejścia głównego.

3. Zamontowana platforma przyschodowa umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych (np. poruszających się na wózkach) do korytarzy na parterze.

3. Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformą i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

4. Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Publiczny parking znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, przy ul. Magnoliowej.

5. Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.